slied-image-jquery slied-image-jquery slied-image-jquery slied-image-jquery
งานบริหารความเสี่ยง
 
 

นโยบายการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2561 PDF

คู่มือการบริหารความเสี่ยง ฉบับปรับปรุง 2561 PDF

แผนการบริหารความเสี่ยง PDF และควบคุมภายใน PDF ประจำปีงบประมาณ 2561

 

  • แบบฟอร์ม ปย.1 Word ตัวอย่าง Word

  • วิธีการกอกข้อมูลแบบฟอร์ม ERM-05 รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2561 พร้อมคำอธิบาย PDF

    วิธีการกอกข้อมูลแบบฟอร์ม ERM-05 รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2561 พร้อมคำอธิบาย PDF

  • วิธีการกรอกข้อมูลแบบฟอร์มความเสี่ยง (ERM-01)-(ERM-04) ประจำปีงบประมาณ 2561 พร้อมคำอธิบาย PDF

 
สนับสนุนงานบริหารความเสี่ยง
ข้อมูลความเสี่ยงปี 2560
  • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับสถาบัน PDF
  • นโยบายการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2560 PDF
  • แบบฟอร์ม ERM01-05 ทุกหน่วยงาน Excel
  • รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงครั้งที่ 1/2560 PDF
ข้อมูลความเสี่ยงปี 2559

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับสถาบัน PDF

หนังสือส่งออก

ขอให้รายงานแผนบริหารความเสี่ยง ERM01-04 ประจำปี 59 PDF

รายงานผลการติดตามประเมินผล ERM-05 รอบระยะเวลา 6 เดือน ประจำปี 59 PDF

รายงานผลการติดตามประเมินผล ERM-05 รอบระยะเวลา 12 เดือน ประจำปี 59 PDF

ข้อมูลความเสี่ยงปี 2558

แบบฟอร์ม (ERM-01)-(ERM-04) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 PDF Excel

รายงานผลการติดตามประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน รอบระยะเวลา 6 เดือน (1 ต.ค. 57 – 30 มี.ค. 58) (ERM-05) PDF Excel

รายงานผลการติดตามประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน รอบระยะเวลา 6 เดือน (1 ต.ค. 57 – 30 มี.ค. 58) (ERM-05) PDF Excel

ข้อมูลความเสี่ยงปี 2557

ข้อมูลความเสี่ยง ERM01-04 และ ERM-05 รอบ 6,12 เดือน Excel

แผนการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (1 ต.ค.56 – 30 ก.ย. 57) PDF Word

แผนการดำนินงานการบริหารความเสี่ยงสนอ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (1 ต.ค. 56 - 30 ก.ย. 57) PDF Word

ข้อมูลความเสี่ยงปี 2556

ตารางที่ 1 แบบประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง (ERM-01) PDF Excel

ตารางที่ 2 ประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยง (ERM-02) PDF Excel

ตารางที่ 3 แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (ERM-03) PDF Excel

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ERM-04) PDF Excel

รวมแบบฟอร์ม (ERM-01)-(ERM-04) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 PDF Excel

รายงานผลการติดตามประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน รอบระยะเวลา 6 เดือน (1 ต.ค. 55 – 30 มี.ค. 56) (ERM-05) PDF Excel

รายงานผลการติดตามประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน รอบระยะเวลา 12 เดือน (1 ต.ค. 55 – 30 ก.ย. 56) (ERM-05) PDF Excel

ข้อมูลความเสี่ยงช่วงกลั่นกรอง (ทดลองกรอก) Excel

 

แผนการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (1 ต.ค.55 – 30 ก.ย. 56) PDF Word

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับสถาบัน 27 พ.ค. 2556 PDF PowerPoint

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับสถาบัน 22 ต.ค. 2556 PDF PowerPoint

ข้อมูลความเสี่ยงปี 2555

รายงานผลการติดตามประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน รอบระยะเวลา 12 เดือน (1 ต.ค. 54 – 30 ก.ย. 55) (ERM-05) PDF Excel Online

หนังสือรับรองการประมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.1) PDF

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555 (แบบ ปอ.3) PDF Excel