slied-image-jquery slied-image-jquery slied-image-jquery slied-image-jquery
การบริหารควาามพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
 

แผนการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง PDF

 • แบบฟอร์มบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต Word
 • แบบฟอร์ม Call Tree Word
 • แบบฟอร์ม BCP การวิเคราะห์ความต้องการด้านทรัพยากร Word ตัวอย่าง PDF
 • แบบฟอร์ม โครงสร้างกระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน Call Tree PDF Word
 • แผนภาพ กระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน Call Tree PDF
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต PDF
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต PDF
 • คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต PDF

 

คู่มือ
 • คู่มือการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต PDF
 • เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการจัดทำแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต PDF PowerPoint
 • กระบวนการพัฒนาระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจในภาวะวิกฤต : โรงพยาบาลศิริราช PDF