slied-image-jquery slied-image-jquery slied-image-jquery slied-image-jquery
สถานะ
 = ได้รับข้อมูลความเสี่ยงเรียบร้อยแล้ว
 = ยังไม่ได้รับข้อมูลความเสี่ยง
 = เลยกำหนดส่งแต่ยังไม่ได้รับข้อมูล หรือข้อมูลที่ส่งเข้ามามีปัญหา

 

หน่วยงาน ERM-05 6 เดือน ERM-05 12 เดือน  

หน่วยงานที่ดำเนินการบริหารความเสี่ยง

     คณะวิศวกรรมศาสตร์  
     คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  
     คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  
     คณะวิทยาศาสตร์  
     คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  
     คณะการบริหารและจัดการ  
     วิทยาลัยนานาชาติ  
     วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ  
       
     สำนักงานสภาสถาบัน  
     สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ส่งออนไลน์แล้ว
     สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสำนักงานคลัง

 

     สำนักงานพัสดุ  
     สำนักบริการคอมพิวเตอร์  
     สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง  
       
หน่วยงานที่ดำเนินการควบคุมภายใน
     คณะเทคโนโลยีการเกษตร  
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร  
     คณะศิลปศาสตร์  
     วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์  
     วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง  
     วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง  
     วิทยาลัยวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษา  
     คณะแพทย์ศาสตร์  
       
     สำนักงานกิจการต่างประเทศ  
     สำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  
     สำนักบริหารยุทธศาสตร์  
     สำนักงานนิติการ  
     สำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์  
     สำนักงานบริหารทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อม  
     สำนักหอสมุดกลาง  
     สำนักทะเบียนและประมวลผล  
     สำนักวิชาศึกษาทั่วไป  
     สำนักงานบริหารวิชาการและคุณภาพการศึกษา  
       
    *สถานะต่างๆ จะอัพเดทอย่างช้าที่สุดไม่เกิน 2 วัน ฉะนั้นไม่ต้องตกใจถ้าส่งข้อมูลมาแล้วไฟสถานะยังไม่เปลี่ยน