slied-image-jquery slied-image-jquery slied-image-jquery slied-image-jquery
งานบริหารความเสี่ยง
 
 

นโยบายการบริหารความเสี่ยง PDF

คู่มือการบริหารความเสี่ยง PDF

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ PDF

วิธีการกรอกข้อมูลแบบฟอร์มความเสี่ยง ERM-05 รอบระยะเวลา 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2562 พร้อมคำอธิบาย PDF

วิธีการกรอกข้อมูลแบบฟอร์มความเสี่ยง (ERM-01)-(ERM-04) ประจำปีงบประมาณ 2562 พร้อมคำอธิบาย PDF

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ PDF

 • แผน-ผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในรอบระยะเวลา 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2562 World PDF

  แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 PDF

 • รายงานผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในรอบระยะเวลา 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 PDF

 

 
สนับสนุนงานบริหารความเสี่ยง
 
ข้อมูลความเสี่ยงปี 2562
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับสถาบัน PDF
 • นโยบายการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ประกาศ ณ ปี 2561 PDF
 • แผนการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง สถาบันฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 PDF
 • แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 PDF
 • รายงานผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในรอบระยะเวลา 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 PDF
ข้อมูลความเสี่ยงปี 2561
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับสถาบัน PDF
 • นโยบายการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ประกาศ ณ ปี 2561 PDF
 • แบบประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง (ERM-01), แบบประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยง (ERM-02), แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (ERM-03), รายงานการประเมินผลการปรับปรุงควบคุมภายใน แบบ ปย.2 ภาพรวมของสถาบัน(ERM-04) ความเสี่ยง Excel ควบคุมภายใน Excel
 • แผนการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง สถาบันฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 PDF
 • หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.1 ปค.4 ปค.5 และรายงานการสอบทาน ปค.6) PDF ปค.1 word ปค.4 word ปค.5 word สำเนาส่งปลัดกระทรวงศึกษาธิการ PDF
 • รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 1/2560 PDF
 • รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 1/2561 PDF
 • การวิเคราะห์ผลการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2561 เสนอต่อสภาสถาบัน เล่มฉบับสมบูรณ์ Word PDF PowerPoint PPT PDF
 • มติคณะกรรมการบริหารสถาบัน ปีงบประมาณ 2561 รอบ 12 เดือน PDF
 • มติสภาถาบัน ปีงบประมาณ 2561 รอบ 12 เดือน PDF
ข้อมูลความเสี่ยงปี 2560
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับสถาบัน PDF
 • นโยบายการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2560 PDF
 • แบบฟอร์ม ERM01-05 ทุกหน่วยงาน Excel
 • รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงครั้งที่ 1/2560 PDF
 • สรุปผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงต่อที่ประชุมสถาบันและสภาสถาบัน Word บันทึกข้อความ Word PDF
 • มติคณะกรรมการบริหารสถาบัน ปีงบประมาณ 2560 รอบ 12 เดือน PDF
ข้อมูลความเสี่ยงปี 2559

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับสถาบัน PDF

หนังสือส่งออก

ขอให้รายงานแผนบริหารความเสี่ยง ERM01-04 ประจำปี 59 PDF

รายงานผลการติดตามประเมินผล ERM-05 รอบระยะเวลา 6 เดือน ประจำปี 59 PDF

รายงานผลการติดตามประเมินผล ERM-05 รอบระยะเวลา 12 เดือน ประจำปี 59 PDF

ข้อมูลความเสี่ยงปี 2558

แบบฟอร์ม (ERM-01)-(ERM-04) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 PDF Excel

รายงานผลการติดตามประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน รอบระยะเวลา 6 เดือน (1 ต.ค. 57 – 30 มี.ค. 58) (ERM-05) PDF Excel

รายงานผลการติดตามประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน รอบระยะเวลา 6 เดือน (1 ต.ค. 57 – 30 มี.ค. 58) (ERM-05) PDF Excel

ข้อมูลความเสี่ยงปี 2557

ข้อมูลความเสี่ยง ERM01-04 และ ERM-05 รอบ 6,12 เดือน Excel

แผนการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (1 ต.ค.56 – 30 ก.ย. 57) PDF Word

แผนการดำนินงานการบริหารความเสี่ยงสนอ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (1 ต.ค. 56 - 30 ก.ย. 57) PDF Word

ข้อมูลความเสี่ยงปี 2556

ตารางที่ 1 แบบประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง (ERM-01) PDF Excel

ตารางที่ 2 ประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยง (ERM-02) PDF Excel

ตารางที่ 3 แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (ERM-03) PDF Excel

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ERM-04) PDF Excel

รวมแบบฟอร์ม (ERM-01)-(ERM-04) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 PDF Excel

รายงานผลการติดตามประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน รอบระยะเวลา 6 เดือน (1 ต.ค. 55 – 30 มี.ค. 56) (ERM-05) PDF Excel

รายงานผลการติดตามประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน รอบระยะเวลา 12 เดือน (1 ต.ค. 55 – 30 ก.ย. 56) (ERM-05) PDF Excel

ข้อมูลความเสี่ยงช่วงกลั่นกรอง (ทดลองกรอก) Excel

 

แผนการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (1 ต.ค.55 – 30 ก.ย. 56) PDF Word

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับสถาบัน 27 พ.ค. 2556 PDF PowerPoint

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับสถาบัน 22 ต.ค. 2556 PDF PowerPoint

ข้อมูลความเสี่ยงปี 2555

รายงานผลการติดตามประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน รอบระยะเวลา 12 เดือน (1 ต.ค. 54 – 30 ก.ย. 55) (ERM-05) PDF Excel Online

หนังสือรับรองการประมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.1) PDF

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555 (แบบ ปอ.3) PDF Excel