slied-image-jquery slied-image-jquery slied-image-jquery slied-image-jquery
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ขอเชิญร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ.2560

ณ วัดธรรมิการาม (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ในวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 น.

ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมทำบุญโดยโอนเงินเข้า "บัญชีออมทรัพย์" ดังนี้

1.ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาเทคโนโลยีฯ เจ้าคุณทหาร เลขที่บัญชี 088-2-16428-2 ชื่อบัญชี "กฐินพระราชทาน สจล." หรือ

2. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง เลขที่บัญชี 693-0-03315-4 ชื่อบัญชี "กฐินพระราชทาน สจล."

 • รายชื่อผู้เข้าร่วม โครงการการประเมินความพร้อมของบุคลากรเพื่อรองรับระบบบริหารทรัพยากรองค์กร(ERP) สำหรับบุคลากร สายสนับสนุนวิชาการ. PDF

 • โครงการอบรม Lean ERP อบรมวันที่ 6,13,20 กรกฎาคม 2560 PDF

 • โครงการสัมมนา การประเมินความพร้อมของบุคลากรเพื่อรอบรับระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP) สำหรับผู้บริหารสถาบัน สัมนาวันที่ 21 สิงหาคม 2560 PDF

 • โครงการสัมมนา การประเมินความพร้อมของบุคลากรเพื่อรอบรับระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP) สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ สัมนาวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 / 2,3,4,9 สิงหาคม 2560 PDF

การจัดทำแผนความต้องการงบลงทุนและงบดำเนินการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบสารสนเทศ ด้วยงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2562

 • DIGITAL THAILAND แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อ วันที่ 5 เมษายน 2559 PDF

 • แผนพัฒนา DIGITAL ของกระทรวง (ล่าสุด) Download

 • เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 21 เมษายน 2560 PDF New

 

 • ข้อมูลและแบบฟอร์มการจัดทำคำของบลงทุนปีงบประมาณ Download ลิงค์สำรอง Download
 • เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามประกาศล่าสุด ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 Download
 • ดาวน์โหลดแบบฟอร์มจัดทำข้อเสนอโครงการ ICT เพื่อบรรจุแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปีงบประมาณ 2561-2563   Excel   Word
 • สรุปแผนความต้องการงบลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 Excel
 • แบบที่ 2 และ 4 Excel

 

 • 590819_คำอธิบายแนวทางการกรอกแบบฟอร์มรายงานข้อมูลโครงการ  PDF

 • 590825_Q&A_DE_Action_Plan PDF

 • 590819_Template_ขอข้อมูลโครงการ_v3.3 Excel

 • 590819_Ecosystem_รวม Excel

 • ขั้นตอนการขอรับความเห็นชอบ PDF

 • แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ 3 ปี พ.ศ.2559-2561 PDF New

 

 • แผนปฏิบัติการเพื่อผลักดัน ส่งเสริม เร่งรัดและติดตามผลการดำเนินงาน IPv6 ในประเทศไทย ระยะที่ 2 (พ.ศ.2559-2561) PDF