slied-image-jquery slied-image-jquery slied-image-jquery slied-image-jquery
ITA สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์
  • 2562
  • 2561
ข้อ ข้อมูล
ข้อมูลพื้นฐาน
O1

โครงสร้างหน่วยงาน

O4

แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน

 

แผนดำเนินงาน
O10

แผนดำเนินงานประจำปี

O11

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน

O12

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O18

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O19

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน

O20

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

เอกสารประกอบอื่นๆ

งานบริหารความเสี่ยง

อื่นๆ