slied-image-jquery slied-image-jquery slied-image-jquery slied-image-jquery
ITA สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์
  • 2562
  • 2561
ข้อ ข้อมูล
ข้อมูลพื้นฐาน
O1

โครงสร้างหน่วยงาน

O4

แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน

  • เอกสารประกอบO2

 

แผนดำเนินงาน
O10

แผนดำเนินงานประจำปี

  • เอกสารประกอบO10
O11

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน

  • เอกสารประกอบO11
O12

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

  • เอกสารประกอบO12
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O18

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O19

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน

  • เอกสารประกอบO19
O20

รายงานผบการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

  • เอกสารประกอบO20
เอกสารประกอบอื่นๆ

งานบริหารความเสี่ยง

อื่นๆ