slied-image-jquery slied-image-jquery slied-image-jquery slied-image-jquery
งานจัดการการเปลี่ยนแปลง (KMITL CHANGE MANAGEMENT)
  • ผู้บริหารประจำส่วน
  • บุคลากร
  • บทบาทหน้าที่
  • ประชาสัมพันธ์
  • ภาพกิจกรรม
 
 
อ.ดร.วิทยา สุหฤทดำรง
ตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายโครงการริเริ่มเชิงยุทธศาสตร์และการแปลงสภาพวิสาหกิจ
อีเมล์  : vithaya.su[at]kmitl.ac.th
โทรศัพท์  : 02-3298100, 02-3298101, 02-3298102, สายใน 2202
โทรสาร  : 02-3298103

 

 

   นางศิณีณาฎ ยมวรรณ

   ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

   เบอร์ติดต่อ 3056

   เบอร์ติดต่อ(เบอร์ตรง) 02-3298292

   E-mail : skomoldit[at]gmail.com

  

  นางสาวสุธาสินี โกมลดิษฐ์

  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

  เบอร์ติดต่อ 2131

  เบอร์ติดต่อ(เบอร์ตรง) 02-3298292

  E-mail : suthasinee.ko[at]kmitl.ac.th

   นายกิตติ เกษประดิษฐ์

   ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

   เบอร์ติดต่อ(สายใน) 3099

   เบอร์ติดต่อ(เบอร์ตรง) 02-3298292

   Email : kitti.ke[at]kmitl.ac.th

    

  พี่ตุ้ย (รอเพิ่มรายละเอียด)

  

            

        ริเริ่ม ค้นคว้า วิเคราะห์ ให้คำปรึกษา และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และการปรับปรุงกระบวนการทำงาน ครอบคลุมตั้งแต่การจัดทำแผนแปลงสภาพองค์กร (Transformation Plan) การออกแบบสถาปัตยกรรมวิสาหกิจ (Enterprise Architecture : EA) กระบวนการทำงาน (Business Process) รวมทั้งสมรรถนะขององค์กร (Organizational Performance) เพื่อรองรับการจัดการการเปลี่ยนแปลงใน ๓ มิติ ประกอบด้วย

        ๑) กระบวนการทำงาน (Process) โดยการออกแบบ ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เกิดความคล่องตัว (Streamlined Process) ด้วยแนวคิดแบบลีน (Lean Thinking) โดยการวิเคราะห์คุณค่า การออกแบบกระบวนการใหม่ การลดความสูญเปล่า และการลดขั้นตอนในกระบวนการทำงาน รวมทั้งการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ในกระบวนการทำงานร่วมกัน เพื่อลดความผิดพลาด ลดค่าใช้จ่าย และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

        ๒) ทรัพยากรบุคคล (People) โดยการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะและภาวะผู้นำสำหรับรองรับการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งทักษะด้านดิจิทัล (Digital Skills) และทักษะด้านการทำงานร่วมกัน (Collaborative Skills) ด้วยกิจกรรม เช่น สุนทรียสนทนา กิจกรรมการปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง (Kaizen) การพัฒนาบุคลากรให้มีภาวะผู้นำแบบลีน การใช้ Social Platform ในการทำงานร่วมกัน

        ๓) ดิจิทัลเทคโนโลยี (Digital Technology) โดยนำระบบบริหารทรัพยากรวิสาหกิจ (Enterprise Resource Planning : ERP) และระบบการจัดการกระบวนการธุรกิจ (Business Process Management System : BPMS) มาบูรณาการ (Integrate) เข้ากับกระบวนการทำงาน (Process) และบุคลากร (People) เป็นเครื่องมือในการดำเนินงานและผู้ใช้งานสามารถปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น

        ตลอดจนจัดทำแผนดำเนินการและถ่ายทอดการจัดการองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงเพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

 

  • โครงการอบรม Lean ERP อบรมวันที่ 6,13,20,27 กรกฎาคม 2560 PDF
  • โครงการสัมนา การประเมินความพร้อมของบุคลากรเพื่อรอบรับระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP) สำหรับผู้บริหารสถาบัน สัมนาวันที่ 21 สิงหาคม 2560 PDF
  • โครงการสัมนา การประเมินความพร้อมของบุคลากรเพื่อรอบรับระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP) สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ สัมนาวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 / 2,3,4,9 สิงหาคม 2560 PDF

โครงการอบรม Lean ERP อบรมวันที่ 6,13,20, กรกฎาคม 2560

ภาพการอบรม